נכות – זכויות וקצבאות
על פי הגדרת חוק הביטוח הלאומי נכות הינה אי יכולת תפקוד חלקי או מוחלט. נכות יכולה להיות גופנית, קוגניטיבית או נפשית.

בישראל, מוסד הביטוח הלאומי מבטיח קצבת נכות מינימאלית לכל מי שכושר השתכרותו פגוע עקב נכותו.

נכים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאים לשירותים והטבות שונות ממשרדי ממשלה
שונים בהתאם לאופי הנכות וחומרתה.
מי שהוכר כנפגע נפש, זכאי לשירותי סל שיקום מטעם משרד הבריאות. במסגרת סל שיקום ישנם שירותים במגוון תחומי חיים כגון: דיור, תעסוקה, חברה ופנאי, השכלה ועוד, אשר מותאמים לכל אחד לפי צרכיו והעדפותיו.
במקרה של נפגעי נפש במלחמות או בפעולות איבה, משרד הביטחון הוא שקובע אחוזי נכות וגודל קצבה.

קצבת נכות משולמת למי שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות או דרגת אי כושר תפקוד, כמוגדר בחוק. דרגה יכולה להיות צמיתה או זמנית. נקבעו בחוק 4 דרגות אי כושר: 60%, 65%, 74%, או 100%. גובה הקצבה המשולמת לנכה משתנה על פי דרגת אי כושר השתכרות ומספר התלויים: בן/בת זוג וילדים.

על מנת לבקש הכרה בנכות ע"י המוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס בקשה לתביעת נכות כללית - ולהגישו לסניף המוסד לביטוח